Hotel Ayvazovsky

Hotel Ayvazovsky

Address:Bunina str., 19